Nyheter

INFO

Tisdagen den 1 maj och torsdagen den 10 maj (Kristi himmelsfärdsdag)
är det ingen träning i klubben.

Världspingisen dag fredag 6 april!

Världspingisen dag fredag 6 april!

Nu på fredag den 6 april firar vi i klubben världspingisens dag med en spännande rundpingisturnering som startar kl 18:15.
Alla medlemmar och föräldrar är varmt välkomna att fira världspingisens dag med oss i klubben. Vi bjuder på fika.

Välkomna
Tomelilla AIS

Årsmöte 2 april 2018

Härmed kallas alla medlemmar till årsmöte för Tomelilla AIS.

Tid: 2 april (annandag påsk) kl.17
Plats: Skyttesalen, Sporthallen Tomelilla
—————-
Dagordning

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av dagordningen.
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
5. Val av justeringsperson, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2017.
7. Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under räkenskapsåret 2017.
8. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Stadgeändring
11. Val av:
a) föreningens ordförande, tillika Styrelsens ordförande, för en tid av ett år;
b) övriga ledamöter och suppleanter i Styrelsen för en tid av ett år;
(om förslaget till ny stadga antas så väljs tre ledamöter för en tid av ett år och tre
ledamöter för en tid av två år, så att halva styrelsen i fortsättningen väljs årligen)
c) ordförande i valberedningen, för en tid av ett år;
d) två övriga ledamöter i valberedningen, för en tid av ett år;
e) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år, i detta val får inte Styrelsens ledamöter delta.
12. Övriga frågor.

 

MAT

Det kommer att serveras mat, troligtvis någon form av kallskuret med potatissallad/gratäng eller så.
För att få mat så måste närvaro anmälas till styrelsen@tomelillaais.se senast tisdag 27 mars.

Välkomna!
/Styrelsen

TAIS föredragningslista Årsmöte 2018